За нас

НЕЗАВИСИМИЯТ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ е учреден на 28.01.1990 година в град Пловдив. Представители на Независимите дружества на учителите и на учителски колективи от цялата страна решават да напуснат казионните организации на Съюза на българските учители и създават качествено нова синдикална организация - Независим учителски синдикат (НУС). Избират временен координационен съвет, който подготвя първата национална конференция. На нея са приети Програмни документи и Устава на синдиката. Избрано е първото синдикално ръководство.

НУС е съосновател и основен член на най-голямото синдикално обединение в Република България – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Синдикатът без прекъсване е пълноправен член на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

НУС е доброволна синдикална организация на работници и служители от системата на средното образование и от други отрасли, в които се осъществява образователна, възпитателна и квалификационна дейност.

НУС осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и Законите в Република България и международните спогодби и споразумения, ратифицирани от нашата страна.

НУС е независим от политически организации, държавни структури и органи, работодатели, от други обществени организации и движения и не допуска под каквато и да е форма външна намеса в своята дейност.

НУС е изграден и работи при пълна демократичност, откритост и гласност на своята синдикална дейност, плурализъм и свобода на дискусиите.

Основна цел и предмет на дейност на синдиката е представителството и защитата на социалните и трудови права, достойнството и професионалните интереси на своите членове, а именно: правото на свободен труд и достойно и справедливо възнаграждение, на свободно договаряне, трудова заетост, социално осигуряване, правото на свободно, доброволно синдикално и професионално-творческо сдружаване и други трудови права.

Независимият учителски синдикат постига основните цели в своята програма чрез споразумения и колективни трудови договори, подписани от централното, общинските и училищните синдикални ръководства на синдиката с правителството, МОН, министерства и ведомства, общински органи на изпълнителната власт и директорите на учебните звена. Със свои позиции, становища, искания и предложения, инициативи за изготвяне и промяна на нормативни актове и управленски решения НУС отстоява формиране на образователна, социално икономическа, трудово правна и синдикална политика на институциите в интерес на своите членове и заетите в средното образование. За постигане на тези свои цели НУС и неговите структури използват диалога, сигналните функции, преговорите и всички форми на действия, регламентирани в ЗУКТС. Стачката е крайната мярка за решаването на трудовите конфликти.

В настоящия момент НУС има изградени структури и организации в над сто и двадесет общини на страната. По-големите от тях са в София, Пловдив, Шумен, Казанлък, Плевен, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Добрич, Варна, Русе, Смолян, Тетевен, Нови пазар, Главиница, Завет, Родопи, Перущица, Стамболийски, Враца, Нова Загора, Тутракан, Кюстендил и други.

Върховен орган на синдиката е Националната конференция, която се провежда веднъж на пет години. Ръководен орган на синдиката по време на мандатния период е Националният координационен съвет. Състои се от председателите и представителите на общинските синдикални формирования.

По-важни събития от дейността на НУС:

 • 28.01.1990 год., Пловдив - Учредителна конференция.
 • 02.04.1990 год., София - Първа национална конференция.
 • 02.06.1991 год., Пловдив - Втора национална конференция.
 • 31.03.1992 год., София - Трета национална конференция - извънредна.
 • 03.08.1992 год. - Подписване на Национален колективен трудов договор с Министерството на образованието, науката и културата.
 • 10.10.1992 год. - Национална учителска стачка и подписване на Стачно споразумение с Правителството и МОНК.
 • 24.03.1993 год. - Подписване на допълнително споразумение към Националния колективен трудов договор.
 • 27.10.1993 год. - Решение на Софийски градски съд за регистрация на Независимия учителски синдикат, съгласно промените в законодателството.
 • 05.1993 год. - Създаване на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование и приемане статут за работата му. НУС е негов член без прекъсване до момента.
 • 17.05.1994 год. - Подписване на стачно споразумение с МОН.
 • 17,18.11.1995 год - Четвърта национална конференция на НУС.
 • 12.01.1996 год. - Пописване на Споразумение №1 между МОН и учителските синдикати в страната, на базата на което са изготвени и обнародвани Наредба за заплащане труда на работещите в средното образование и Фонд за допълнително пенсионно осигуряване на учителите.
 • 17.12.1996 год. - Сключен Национален колективен договор с МОНТ - срок - една година.
 • 16.12.1997 год. - Допълнително споразумение към Националния колективен трудов договор - срок до приемане на ЗНП.
 • 07.04.1998 год. - Допълнително споразумение към Националния колективен трудов договор - срок до подписването на нов.
 • 26,27.03.1999 год., Сливен - Пета национална конференция на НУС.
 • 21.03.2001 год. - Подписване на Браншово споразумение с МТСП.
 • 13.06.2001 год. - Подписване на Анекс към Националния колективен трудов договор - срок на действие една година от датата на подписването му.
 • 22.05.2002 год. – Сключен Колективен трудов договор за Отрасъл "Средно образование" с МОН и национално представените работодателски организации в средното образование – валидност две години.
 • 09,10.06.2003 год., София – Шеста национална конференция на НУС.
 • 01.06.2004 год. - Сключен Колективен трудов договор за Отрасъл "Средно образование" с МОН и национално представените работодателски организации в средното образование – срок на действие две години.
 • 22.11.2005 год. – Подписано частично стачно споразумение с МОН.
 • Ноември и декември 2005 год. – Протестни и ефективни учителски стачни действия, довели до четирипроцентно допълнително увеличение на работните заплати без подписано стачно споразумение.
 • 31.05.2006 год. – Сключен Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета с МОН и национално представените работодателски организации в народната просвета (СРСНПБ, СДСОРБ и БАЧУ) - валидност две години.
 • 29,30.03.2007 год. – Седма извънредна национална конференция на НУС под мотото "Независимост, успех, сигурност".
 • Септември, октомври, ноември 2007 год. – Шест седмици Национална отраслова ефективна учителска стачка, най-масова и продължителна в историята на България, завършила с неподписано стачно споразумение със заложени от МС параметри, които правителството само се ангажира да изпълни.
 • 30.06.2008 год. – Подписан Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета с МОН и национално представените работодателски организации в народната просвета (СРСНПБ и СДСОРБ, без БАЧУ) - срок на действие две години от датата на подписването му.
 • 05,06.02.2009 г. – Осма национална конференция на НУС.
 • 29.06.2010 г. - Подписан Колективен трудов договор за системата на народната просвета с МОН и национално представените работодателски организации в народната просвета (СРСНПБ и СДСОРБ, без БАЧУ) - срок на действие две години от датата на подписването му.
 • 28.06.2012 г. - Подписан Колективен трудов договор за системата на народната просвета с МОН и национално представените работодателски организации в народната просвета (СРСНПБ и СДСОРБ, без БАЧУ) - срок на действие две години от датата на подписването му.
 • 14.02.2013 г. - Подписан Анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г.
 • 19,20.06.2014 г. - Девета национална конференция на НУС.
 • 26.06.2014 г. - Подписан Колективен трудов договор за системата на народната просвета с МОН и национално представените работодателски организации в народната просвета (СРСНПБ и СДСОРБ, без БАЧУ) - срок на действие две години от датата на подписването му.
 • 19.12.2014 г. - Подписан Анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.
 • 09.11.2015 г. - Подписан Анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. (изм. и доп. с Анекс от 19.12.2014 г.)
 • 19.06.2016 г. - Подписан Колективен трудов договор за системата на народната просвета с МОН и национално представените работодателски организации в народната просвета (СРСНПБ и СДСОРБ, без БАЧУ) - срок на действие две години от датата на подписването му.
 • 16.12.2016 г. - Подписан Анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г.